Algemene voorwaarden

De site www.vriendenplaza.nl (hierna te noemen VP) is een contact service die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van VP accepteert u de gebruiksvoorwaarden van vriendenplaza.nl. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk. 

Artikel 1. Definities 

1.1 VP is een gratis contact service. 
1.2 Leden zijn de al dan niet betalende gebruikers van VP. 

Artikel 2. Toegang en registratie 

2.1 Om lid te worden van VP moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen. Bij twijfel aan je leeftijd kan om een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd worden. Kan je deze niet laten zien dan volgt meteen een verwijdering van jouw profiel. 
2.2 Het lidmaatschap van VP is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een login code en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. VP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een login code en/of wachtwoord door een lid. 
2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt VP zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 
2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart VP tegen elke vordering van deze aard. Aangezien VP slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is VP bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient VP onmiddellijk te worden geïnformeerd. 
2.6 VP behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. 
2.7 VP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. 


Artikel 3. Het gebruik 

3.1 U zult VP niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellen rechten), diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via VP; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden. 
3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot VP dient u zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan VP te melden. 
3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via VP beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via VP beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren. 
3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door VP. 
3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. VP controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. VP is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten. 
3.6 U stemt ermee in dat u zich (zonder schriftelijke toestemming van VP) niet meerdere keren op de service van VP in zult schrijven. 
3.7 Inschrijving van meerdere personen op een IP adres is wel toegestaan mits dit even schriftelijk wordt gemeld aan de admin van VP. 

Artikel 4. Privacy en bescherming 

4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van VP. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren. 
4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straat adressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal. 
4.3 U verklaart geen foto's van seksuele aard, uw jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan uzelf op VP te publiceren in het opebaar deel van uw profiel. VP behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen. 
4.4 VP controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd. 
4.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen. 
4.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt VP zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren. 
4.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden. 
4.8 Deze bepaling is komen te vervallen. 
4.9 U verklaart dat uw inschrijving bij VP strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit. 
4.10 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van VP zult voordoen. 
4.11 U verklaart VP op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook. 
4.12 U verklaart het gebruik van VP en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen. 
4.13 E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door VP als privé-gegevens behandeld. VP behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. 
4.14 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan VP opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contact gevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid. 
4.15 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door VP beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt VP in staat VP steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen. 
4.16 Er is alles aan gedaan om VP zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van VP heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld. 
4.17 Bij VP worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld. 
4.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt VP het IP-adres van uw computer aansluiting. VP behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen. 

Artikel 5. Intellectueel eigendom 

5.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VP en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, artikelen, adviezen, logo's en overige inhoud van onze site.
5.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van VP zijn het intellectuele eigendom van VP en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van VP. 
5.3 De gebruiksrechten die door VP aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij VP. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van VP is strikt verboden. 
5.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van VP en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de VP zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren. 
5.5 VP is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van VP. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van VP of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van VP. VP is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van VP en/of technische vereisten. 

Artikel 6. Beëindiging 

6.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website en via de post. 
6.2 VP is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot VP geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens VP niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die VP via andere leden VP bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat VP uw bestanden onmiddellijk verwijderen en u verdere toegang tot VP zullen onthouden. 
6.3 VP is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie 

7.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via VP zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van VP, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. VP kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. VP onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door VP op de site is gezet of informatie die door VP aan u is overgedragen. 
7.2 VP is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van VP. VP is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. 
7.3 Het gebruik van VP is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van VP tegenvallen kan VP daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
7.4 VP kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. VP kan niet garanderen dat een inschrijving in een succesvolle relatie resulteert. 
7.5 VP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving. 
7.6 VP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak. 
7.7 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. VP tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van VP tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten. 
7.8 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden (blijven) achtervolgen of met u ongewild in contact komen. 
7.9 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. VP raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die VP biedt. 
7.10 VP kan niet garanderen dat VP foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van VP jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van VP. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat VP voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro. 
7.11 VP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van VP . 
7.12 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is VP gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden. 
7.13 U vrijwaart VP voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens VP al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden. 
7.14 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die VP niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder VP personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan VP levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie VP op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert. 
7.15 Wanneer VP wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel VP als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen. 
7.16 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van VP jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn. 
7.17 VP kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. VP spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen. 
7.18 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. 
7.19 VP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen. 
7.20 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan privacy@vriendenplaza.nl 

8.1 Wanneer VP wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en VP bestaan over op deze andere rechtspersoon. 
8.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. 
8.3 Op betrekkingen tussen u en VP is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en VP worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht; dan wel, ter keuze van VP, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats. 
Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden in het voordeel van vriendenplaza.nl 

Veel plezier. 

Admin vriendenplaza.nl